Naar inhoud
Gemeente Mol

Zorgwonen

Wat?

Zorgwonen is het samenleven in een bestaande woning met maximum twee personen:

 • waarvan ten minste één persoon 65 jaar of ouder, of
 • waarvan ten minsten één persoon hulpbehoevend is.

De zorgbehoevende(n) en de zorgverstrekker(s) worden op hetzelfde adres ingeschreven, maar onder een apart zorgstatuut. Dat heeft tot gevolg dat jullie niet als één gezin beschouwd worden en bijgevolg de inkomens gescheiden blijven.

Bijvoorbeeld: Wil je graag een familielid of vriend met een handicap opvangen in je woning? Of denk je eraan jouw grootouders bij jou te laten inwonen zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen?

Op zich stelt er zich geen probleem, maar er zijn wel wat gevolgen aan verbonden, bijvoorbeeld op financieel vlak. Iedereen wordt ingeschreven op hetzelfde adres, met als gevolg dat jullie allemaal als samenwonend beschouwd worden. Jullie inkomsten worden dan ook samengeteld, wat een invloed kan hebben op verschillende uitkeringen (bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering).

Om tegemoet te komen aan bovenstaand probleem werd zorgwonen uitgewerkt. 

Voor wie?

Alle inwoners van onze gemeente.

Voorwaarden?

Voorwaarden voor de woning

 • In de woning wordt een ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, die ten hoogste 1/3de uitmaakt van het bouwvolume en één fysiek geheel vormt met de hoofdwooneenheid;
 • De gehele woning is eigendom van de zorgverstrekker of de zorgbehoevende of van een verhuurder.

Voorwaarden voor de zorgbehoevende(n)

 • In de zorgwoning worden maximum twee personen gehuisvest, waarvan ten minste één persoon 65 jaar of ouder is of hulpbehoevend is. Met hulpbehoevend wordt het volgende bedoeld:
  • personen met een handicap;
  • personen die in aanmerking komen voor een zorgverzekeringstegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een basisondersteuningsbudget;
  • personen met een nood aan ondersteuning om zich zelfstandig in hun thuismilieu te kunnen handhaven.

Hoe aanvragen?

Om een aanvraag tot zorgwonen in te dienen, ga je eerst langs bij de bevolkingsdienst. Zij kijken na of de zorgbehoevende voldoet aan de voorwaarden voor zorgwonen. Om aan te tonen dat iemand hulpbehoevend is, breng je een attest mee (bijvoorbeeld een attest van de FOD Sociale Zekerheid, inschrijving bij het Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap, bewijs van tegemoetkoming Vlaamse zorgverzekering…).

Als dat in orde is, begeleidt de bevolkingsdienst jullie naar de dienst ruimtelijke ordening. Daar bekijkt de dienst ruimtelijke ordening samen met jullie of de woning voldoet aan de fysieke vereisten om tot een zorgwoning in te richten. Als de zorgwoning ingericht wordt binnen het bestaande bouwvolume, moet er enkel een melding gebeuren. Wordt het bouwvolume uitgebreid, is een omgevingsvergunning (vroeger stedenbouwkundige vergunning) vereist.

Als de zorgsituatie eindigt, moet je dit steeds melden aan het gemeentebestuur.